STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, OBIEKTY, REKLAMY, ROBOTY I INNE)

 

I. Sprawy załatwiane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie:

·          opiniowanie dokumentacji projektowej, 

·          opiniowanie projektów organizacji ruchu,

·          wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

II. Sprawy załatwiane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:

a/ umieszczanie w pasie drogowym dróg wojewódzkich przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury
     technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

       b/ budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych z dróg wojewódzkich do jednego lub kilku obiektów
              użytkowanych indywidualnie,

c/  lokalizacja w pasie drogowym tablic i banerów reklamowych oraz obiektów handlowych,

d/ prowadzenie robót w pasie drogowym,

e/ budowa lub przebudowa włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii

f/  budowa lub przebudowa zjazdów publicznych z dróg wojewódzkich do terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,a w szczególności do stacji paliw, obiektów gospodarczych, hotelowych, przemysłowych, handlowych, usługowych i magazynowych,

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć bezpośrednio do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich:

1.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle 38-200 Jasło ul. Niegłowicka 6a, tel. 0-13 443 51 20,

2.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu 37-500 Jarosław, Koniaczów 34a, tel. 0-16 62 10 940,

3.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie 37-100 Łańcut ul. Polna 3b, tel. 0-17 22 52 666,

4.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie 37-600 Lubaczów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, tel. 0-16 63 29 800,

5.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a, tel. 0-17 58 37 561,

6.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, tel. 0-15 84 29 289,

7.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie 38-520 Rymanów, ul. Dworska 23, tel. 0-13 43 55 130,

8.       Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustianowej Górnej 38-700 Ustrzyki Dolne, Ustianowa Górna 95, tel. 0-13 46 13 339.

III. Wymagane dokumenty i opłaty

- do zadań ad. pkt. II a, b, c,

1.       Podanie,

2.       Projekt budowlany inwestycji,

3.       Wyrys i wypis z ewidencji gruntów,

4.       Wyliczoną powierzchnię umieszczonych w pasie drogowym urządzeń i obiektów.

- do zadania ad.pkt. d,

-    Do wniosku należy załączyć:
»    pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).

» Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

» Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

» Zatwierdzony „Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz.1729), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz  w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi, przy czym powinien on określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j.w., podać informację o sposobie zabezpieczenia.

» Oświadczenie o posiadaniu  ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

 » Projekt Budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wglądu.

» Protokół z Narady Koordynacyjnej.

» Oświadczenie Inwestora, kto będzie właścicielem urządzenia umieszczonego w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

» Harmonogram robót w pasie drogowym umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie (ilość
   dni zajęcia pasa drogowego) łącznie z przywróceniem stanu użyteczności budowli drogowych,
   w zależności od zakresu prowadzonych robót. W przypadku etapowania robót podać dla każdego
   etapu dane: długość i szerokość zajęcia, okres wykonywania.

»  Przy robotach  odkrywkowych w pasie drogowym przedstawić projekt przywrócenia stanu
     użyteczności lub odbudowy pasa drogowego.

» Kserokopię  decyzji nr………………………..z dnia ………………………..zezwalającej  na
     umieszczenie urządzenia*, obiektu*, lokalizację*, przebudowę* w pasie drogowym.
-   W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
»    wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;
»    jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.
Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót.


Przy składaniu podań obowiązują opłaty skarbowe:
Zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej za wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie wnosi się opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2  pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo.
W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić gotówką w kasie lub kasie lub na konto odpowiedniego organu  podatkowego: Nr odpowiedniego konta.

Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

 

1.    Tytuł procedury:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

2.    Informacje, kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak:
I.    prowadzenie robót w pasie drogowym;
II.    umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
III.    umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
IV.    zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ppkt I - III.

3.    Wymagane dokumenty do realizacji procedury:
Zajmujący pas drogowy na cele, o których mowa w pkt. II, przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek         o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na  14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
-    Wniosek powinien zawierać zgodnie z §1 rozporządzenia RM z dnia 1.06.2004r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1264):
»    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
»    cel zajęcia pasa drogowego;
»    lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
»    planowany okres zajęcia pasa drogowego.
-    Do wniosku należy załączyć : jak w pkt.d
-   W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
»    wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią;
»    jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – zgodę właściciela obiektu.
Jeżeli umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, obiektu lub reklamy jest związane z wykonywaniem prac budowlanych w pasie drogowym dodatkowo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót.
4.    Opłaty:
-    Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na inne cele, na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie
1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez
1 dzień.
-   Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie
1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

-    Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

5.    Rozpoznanie wniosku:
-    Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego rozpatrywane są niezwłocznie,
      tj. w terminie do 14 dni;
-    sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca;
-    sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej i zawiera
w szczególności:
»    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
»    cel zajęcia pasa drogowego;
»    powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
»    okres zajęcia pasa drogowego;
»    wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dodatkowo określa:
»    sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku;
»    warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
W warunkach przywrócenia pasa drogowego określa się:
»    zakres i technologię robót przywracających stan użyteczności;
»    sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego;
»    zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego.
Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich lub właściwym terytorialnie Rejonie.

6.    Tryb odwoławczy:
Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya. Żeleńskiego 19a,
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

 

7. Za zajęcie pasa drogowego na skutek awarii umieszczonych w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie związanych swą działalnością z drogą.

Za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia  awarii umieszczonego w nim  urządzenia  nie wymaga zezwolenia zarządcy drogi, natomiast nie zwalnia od uiszczenia opłat (art.40 ust.14) i właściwego oznakowania.                   Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi, w porozumieniu  z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego i uiszcza opłatę za  zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Opłatę ustala się w formie decyzji administracyjnej, w której  podaje się termin i  warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego po usunięciu awarii.  Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości  10- krotności opłaty naliczonej za dany rodzaj zajęcia.

8. Lokalizacja zjazdów z drogi.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości  przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia  lub wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.  Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Za wybudowanie  lub przebudowę zjazdu:

a/ bez zezwolenia zarządcy drogi,

b/ o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,  karę pieniężną w wysokości  10-krotności opłaty naliczonej  jak za zajęcie pasa  drogowego. 

9.    Podstawa prawna:
-   
art. 40 ust. 1 i ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 10, ust. 11, ust.12, ust. 13, ust. 14 i ust. 15 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1440);
-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1264);
-    Uchwała  Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XV/258/11 z dnia  28 listopada 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 199, poz. 3559) z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i za zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich  na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
-   Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,poz. 23 z późniejszymi zmianami);
-  Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

ODSZKODOWANIA ZA  SZKODY POWSTAŁE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE
                                                   PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 

 

1. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi na  terenie Województwa Podkarpackiego jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego (w odniesieniu do dróg wojewódzkich) działa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Na podstawie art. 420 §1 Kodeksu Cywilnego zarząd drogi ponosi odpowiedzialność cywilną za uzasadnione szkody użytkowników dróg wojewódzkich. 
Jest zatem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, ale tylko po wykazaniu (udowodnieniu) odpowiedzialności zarządu drogi za powstałą szkodę.

2. Szkody powstałe na drogach wojewódzkich należy zgłaszać pocztą do PZDW w Rzeszowie na następujący adres:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie
35-105 Rzeszów,ul. Boya Żeleńskiego 19a

lub elektronicznie  na adres e-mail : biuro@pzdw.pl


Zgłoszenie szkody powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z poniżej zamieszczonym wzorem:

                                                                                     druk zgłoszenia szkody z polisy OC

Niedopełnienie tego warunku przez poszkodowanego spowoduje wydłużenie procesu związanego z likwidacją szkody i wypłaty odszkodowania.
Zgłaszający szkodę powinien wypełnić właściwy druk zgłoszenia szkody oraz dołączyć do niego posiadane dokumenty takie jak: oświadczenia świadków zdarzenia, pisma policji, lub innych służb, rachunki, lub faktury za naprawę pojazdu, dokumentację fotograficzną itp. Dodatkowo, uszkodzony pojazd powinien być przedstawiony do oględzin przedstawicielowi zakładu  ubezpieczeń. 

 

3. W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie  z art. 6 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każda szkoda została zgłoszona Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody.

4. Wypełniony  druk zgłoszenia szkody PZDW w Rzeszowie przekazuje swojemu Ubezpieczycielowi , który przeprowadza właściwy proces likwidacji szkody i podejmuje stosowną decyzję, powiadamiając o niej Zgłaszającego oraz Ubezpieczonego.   

 

5. Dodatkowe wyjaśnienia, lub informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkód, można uzyskać pod nr tel.(17) 860 94-98 , email: drogi@pzdw.pl 

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w dniu 5 września 2017  Zarząd  Województwa Podkarpackiego uchwałą Zarządu Nr 337/7213 /17 ustalił nowe Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowych przez Województwo Podkarpacie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego.

 

W/w procedura ustala zasady i tryb postępowania w przebiegu całego procesu budowlanego dla zadań własnych Województwa Podkarpackiego z zakresu infrastruktury drogowej oraz bieżącego utrzymania dróg finansowanych ze środków budżetu Województwa z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:

1. Uchwała_Nr_337_7213_17.pdf

2. załącznik_do_Uchwały Nr 337.7213.17.doc

 

 

PLIKI DO POBRANIA 

 

1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę zjazdu.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. wodociąg, gazociąg, kan. sanitarna, nadziemne i podziemne linie energetyczne i telefoniczne itp.

3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekt handlowy.

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamę.

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

6. Wniosek o podanie warunków technicznych na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej.

7. Wniosek o ujęcie w planie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie Inwestycji w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej

8. Wzór umowy dotyczącej udzielenia dotacji WP przez JST na budowę i remonty chodników

9. Druk zgłoszenia szkody

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08