STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podkarpackiego i działa na podstawie:

·         Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60)
z późniejszymi zmianami

·         Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz.576)

·         Ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)

·         Uchwały Nr 8/8/99 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia nazwy i nadania statutu jednostce organizacyjnej do zarządzania drogami wojewódzkimi

·         Statutu

·         Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje drogami wojewódzkimi na terenie województwa podkarpackiego. Administrowana sieć obejmuje drogi wojewódzkie z wyjątkiem odcinków przebiegających przez tereny miast na prawach powiatów grodzkich tj. Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg.

 

Administrowana sieć obejmuje drogi wojewódzkie o łącznej długości: 1628,860 km, w tym 327 mostów o łącznej długości: 10 211 mb (dane z 2011 roku).

Zakres podstawowej działalności PZDW obejmuje m.in.:

1. Zapewnienie ciągłości komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich.

2. Sukcesywne podnoszenie parametrów technicznych dróg i mostów do wymogów Unii Europejskiej poprzez:

·         wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających

·         przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych

·         utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

·         opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej

·         wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg i inne urządzenia infrastruktury drogowej

·         prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych

·         przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

·         przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg

·         regulacja stanów prawnych gruntów pod drogami

·         dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego

·         wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa w ramach jego kompetencji w zakresie dróg i transportu .

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako wykonujący obowiązki zarządu dróg oraz inwestora na sieci dróg wojewódzkich,
w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, swoje działanie dostosowuje do rozmiarów środków finansowych desygnowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08