STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wykonawczej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.12.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.12.2017r.
Termin realizacji : Wykonanie całości zamówienia nastąpi w dniu wystawienia Świadectw Wykonania
dla Wykonawcy Robót, po upływie okresu gwarancji i rękojmi biegnącego
od dnia wystawienia Świadectw Przejęcia.

Planowany termin zakończenia robót (zgodnie z ofertą Wykonawcy Robót): 01.04.2019r.
Koniec okresu wydatkowania: 15.07.2019r.


Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 6715,00 PLN
Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%
metodyka - 40%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Edyta Leniart - Bukała – Wydział Funduszy Unijnych
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 18.01.2018r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18.01.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów– świetlica.
Data ogłoszenia : 2017-12-12
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08