STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Mapy Akustyczne


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prezentuje mapy akustyczne sporządzone dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego o średnio dobowym natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8219 pojazdów / dobę, co odpowiada 3 000 000 pojazdów w ciągu roku.


Zakres przeprowadzonych analiz oraz zawartość tematyczna opracowania wynika z zapisów art. 179 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (DZ. U. z 2008r Nt 25 poz. 150) oraz z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

W myśl w/w przepisów mapy akustyczne mają charakter map strategicznych, służących do określenia skali zagrożeń hałasem komunikacyjnym na poziomie krajowym, dlatego ich wyników nie należy interpretować w skali szczegółowej, większej niż skala bazowa opracowania (1:10 000).

Na mapach przedstawiono m.in. zakresy poziomów emisji, imisji i wrażliwości akustycznej obszarów, ale także poziom przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LDWN i LN. Wskaźniki te zostały przyjęte i wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 120 poz. 826) w celu ujednolicenia interpretacji stanu zagrożenia hałasem ze standardami obowiązującymi na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki LDWN i LN określono dla potrzeb wykonania map akustycznych, wyników analiz wykonanych z ich użyciem nie powinno się porównywać i odnosić do obowiązujących wskaźników LAeq D i LAeq N, w oparciu, o które należy stwierdzać występowanie przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu.

Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie - ekspertyza

Wersje elektroniczne map akustycznych dla terenów położonych w pobliżu dróg wojewódzkich II edycja

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08