STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNO¦CI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 KuĽmina – Kro¶cienko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowo¶ci Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Przetargi
 • OGŁOSZENIE
 • WYNIKI

 • WZÓR OSWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP.

  Zamówienia publiczne o warto¶ci poniżej 30 tys EURO
 • OGŁOSZENIE
 • WYNIKI


  O¶wiadczenie o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zawieraj±cej kwotę, jak± Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatno¶ci okre¶lone w ofertach), przekazuje zamawiaj±cemu o¶wiadczenie o przynależno¶ci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powi±zania z innym wykonawc± nie prowadz± do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Informacja o której mowa powyżej znajduje się powyżej w zakładce przetargi-wyniki

  Wzór o¶wiadczenia o przynależno¶ci lub braku przynależno¶ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się powyżej w zakładce: przetargi

  Kurs EURO
  ¶redni kurs złotego w stosunku do euro stanowi±cy podstawę przeliczania warto¶ci zamówień publicznych wynosi 4,3117. Podstawa prawna: Rozporz±dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ¶redniego kursu złotego w stosunku do euro stanowi±cego podstawę przeliczania warto¶ci zamówień publicznych (Dz. U. z 29.12.2017, poz. 2477)

  Uwaga !
  W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
  AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
  WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  W zwi±zku z tym faktury proszę wystawiać na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarz±d Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarz±du Dróg Wojewódzkich.

  Podstawa prawna : Ustawa z 5 wrze¶nia 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzaj±ca od 1 stycznia 2017 r. obowi±zkow± centralizację rozliczeń w jednostkach samorz±du terytorialnego w zakresie podatku VAT.

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

  Plan postępowań o udzielenie zamówień został sporz±dzony i umieszczony na stronie www.pzdw.pl na podstawie art. 13 a Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164 t.j. z późn. zm.) w oparciu o stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/czynnosci-zamawiajacego-przed-wszczeciem-postepowania).
  Plan postępowań o udzielenie zamówień nie obejmuje zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.
 •  
  Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
    ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08